Regulamin strony

 Regulamin Biblioteki  multimedialnej NINATEKA

Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki świadczenia usługi dostępu do płatnych oraz bezpłatnych treści w postaci materiałów audialnych i audiowizualnych dostępnych w bibliotece multimedialnej NINATEKA  przez Narodowy Instytut Audiowizualny z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, 02-739 Warszawa, zarejestrowany w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr RIK 59/2005.
Regulamin niniejszy jest udostępniany Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem witryny www.ninateka.pl w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.
Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące podstawy prawne korzystania z usług dostępnych w Serwisie. Każdy Użytkownik wraz z rozpoczęciem korzystania z usługi zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 1. Definicje
1.      „Usługodawca” lub „NInA” oznacza Narodowy Instytut Audiowizualny;
2.      „Serwis” oznacza serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.ninateka.pl, funkcjonujący na platformie internetowej, której właścicielem i wydawcą jest NInA;
3.      „NINATEKA” oznacza bibliotekę multimedialną w ramach Serwisu – serwis udostępniania treści audialnych i audiowizualnych;
4.      „Użytkownik” oznacza osobę, która ogląda lub odsłuchuje   plik cyfrowy Materiału lub jego fragment za pośrednictwem NINATEKI, na zasadach przewidzianych w Umowie i Regulaminie;
5.      „Materiał” oznacza pojedynczy materiał audialny lub audiowizualny stanowiący utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) i podlegający ochronie zgodnie z przepisami wskazanej ustawy w formie pliku cyfrowego udostępniany przez Usługodawcę lub Producenta w ramach NINATEKI odpłatnie lub nieodpłatnie do korzystania zgodnie z warunkami licencji NInA lub Producenta; odpłatność lub nieodpłatność wskazana jest przy prezentacji Materiału w NINATECE;
6.      „Producent” oznacza podmiot, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne do Materiału lub prawo jego dystrybucji, udostępniający Materiały za pośrednictwem NINATEKI na warunkach określonych w Regulaminie;
7.      „Hasło” oznacza ciąg znaków ustalanych w celu zagwarantowania autoryzowanego dostępu do zamówionej usługi unikatowe połączenie dwóch danych (określeń, znaków) oznaczających danego Użytkownika, jakie zostały określone przez niego podczas Rejestracji w Serwisie;
8.      „Rejestracja” oznacza wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Usługodawcy danych niezbędnych do realizacji usługi płatnej;
9.       „Konto” oznacza obszar w Serwisie dostępny dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Loginu i Hasła), za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, a także może on dokonywać oraz podejmować działania i operacje związane z funkcjonowaniem w Serwisie (np. zmianę typu konta, itp.). Posiadanie Konta jest niezbędne dla korzystania z możliwości zakupu płatnych Materiałów;
10.   „Operator płatności” oznacza Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, KRS 0000296790;
11.  „Integrator SMS Premium” oznacza Eurokoncept Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, NIP 676-233-99-70, REGON 120379073, KRS 0000270753;
12.  „Opłata” oznacza kwotę pieniężną wnoszoną przez Użytkownika na rzecz Usługodawcy za pośrednictwem Operatora płatności albo Integratora SMS Premium, zgodną z Cennikiem (podlinkowanie), w celu korzystania z Materiałów odpłatnych;
13.  „Kod dostępu” oznacza indywidualny kod, generowany przez Integratora SMS Premium, umożliwiający korzystanie przez Użytkownika z Materiału odpłatnego;
14.  „Abonament” oznacza usługę pozwalającą, przez okres 7 lub 30 dni wedle wyboru Użytkownika, na korzystanie przez Użytkownika ze wszystkich Materiałów płatnych znajdujących się w zasobach NINATEKI;
15.  „Regulamin” oznacza niniejszy dokument określający zasady udostępniania przez Usługodawcę treści cyfrowych w postaci utworów audialnych i audiowizualnych regulujący zasady, zakres i warunki korzystania z NINATEKI przez Użytkownika oraz wszelkie jego aktualizacje i zmiany;
16.  „Umowa o świadczenie Usługi” lub „Umowa” oznacza umowę udzielenia dostępu do Materiałów NInA lub Producenta;
17.  Usługa” oznacza usługę świadczoną drogą elektroniczną w ramach Serwisu polegającą na udostępnianiu przez Usługodawcę na żądanie Użytkownika Materiałów znajdujących się w katalogu NINATEKA drogą elektroniczną w miejscu i czasie przez siebie wybranym formie transmisji w technologii przesyłu strumieniowego  (ang. video on demand) z zastosowaniem systemów teleinformatycznych, umożliwiających transmisję danych za pośrednictwem sieci publicznych bez możliwości zwielokrotniania Materiałów świadczoną na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Przed skorzystaniem z Usługi należy uważnie przeczytać Regulamin. Z chwilą podjęcia korzystania z Usługi nieodpłatnej, która nie wymaga Rejestracji, pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą zostaje zawarta Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną. W takim wypadku Użytkownik rozpoczynając korzystanie z Usługi oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, dokonuje akceptacji jego postanowień i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Aktywacja Materiału jest równoznaczna z udzieleniem licencji niewyłącznej przez Usługodawcę lub Producenta na korzystanie przez Użytkownika z Materiału na zasadach określonych w Regulaminie.
2. Z chwilą Rejestracji Użytkownik zawiera Umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną w wersji odpłatnej.
3. Korzystanie z Usługi jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika następujących oświadczeń:
a)      o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień,
b)      o prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym (w przypadku Użytkowników zarejestrowanych),
c)      o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez NInA jako administratora, o których mowa w § 10 Regulaminu,
d)      o zapoznaniu się z warunkami licencji, o której mowa w § 7 Regulaminu i akceptacji jej postanowień.
4. Dane podane przez Użytkownika mogą zostać zweryfikowane przez Usługodawcę.
5. Z  NINATEKI mogą korzystać osoby, które ukończyły 13 rok życia. Jeżeli Użytkownik ukończył 13 rok życia, lecz nie ukończył 18 roku życia, powinien zapoznać się z niniejszymi warunkami Regulaminu z rodzicem lub opiekunem, aby upewnić  się, że on i jego rodzic lub opiekun rozumieją i oraz akceptują Regulamin. Osoba niepełnoletnia może zostać Użytkownikiem Serwisu tylko za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
6. Osoby zamieszczające komentarze w Serwisie czynią to na własną odpowiedzialność. Każdy wyrażający swoje opinie ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.

§ 3. Opis Usługi

1.      Usługą oferowaną przez Serwis  jest możliwość oglądania Materiałów wybranych przez Użytkownika z zasobów NINATEKI na zasadzie „video na żądanie” („video on demand”, „VoD”). Korzystanie z Usługi może być odpłatne lub nieodpłatne.
2.      Za pośrednictwem NINATEKI  Użytkownik uzyskuje dostęp do Materiału poprzez uruchomienie projekcji Materiału w formie transmisji w technologii przesyłu strumieniowego (ang. „dynamic streaming”).
3.      Udostępniając Materiały Usługodawca określa kategorię wiekową, adekwatną do danego Materiału, w tym czy Materiał dostępny jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.
4.      Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych Materiałów dla określonych grup Użytkowników, w szczególności dla osób poniżej 18 roku życia, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
5.      Materiały dostępne w NINATECE posiadają polską wersję językową. Wybrane Materiały są dostępne w wersji anglojęzycznej.

§ 4. Zasady korzystania z Materiałów - licencja

1.      Użytkownik może korzystać z Materiałów na podstawie licencji udzielonej przez Usługodawcę lub Producenta tych Materiałów.
2.      Umowa licencyjna zawierana jest między Producentem jako licencjodawcą oraz Użytkownikiem jako licencjobiorcą. Usługodawca jako właściciel Serwisu nie jest stroną licencji pomiędzy Użytkownikiem a Producentem, chyba że Umowa dotyczy Materiałów, których Producentem lub współproducentem jest Usługodawca. Wyłączną odpowiedzialność za każdy Materiał, zawarte w nim treści oraz  gwarancje prawidłowego korzystania  z Materiału oraz za wszelkie roszczenia Użytkownika lub innej osoby związane  Materiałem ponosi Producent danego Materiału.

3.      Licencja upoważnia Użytkownika do korzystania z Materiału/-ów na żądanie w miejscu i czasie przez siebie wybranym w formie transmisji w technologii przesyłu strumieniowego  (ang. video on demand) bez możliwości zwielokrotniania Materiału/-ów i bez możliwości korzystania w ramach jakiejkolwiek działalności gospodarczej i komercyjnej. Licencja udzielana jest na czas trwania Umowy i jest licencją niewyłączną.
4.      Licencja upoważnia Użytkownika do korzystania z Materiału/-ów bez ograniczeń terytorialnych, z wyłączeniem Materiałów które mogą być dostępne tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
5.      Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, utrwalać, modyfikować, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać i prezentować Materiału, w całości bądź we fragmentach.
6. Użytkownik  zobowiązuje się do zaspokojenia na swój koszt uzasadnionych roszczeń Producenta, Usługodawcy oraz osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw wskutek niewłaściwego korzystania z Materiałów lub nieprzestrzegania postanowień Regulaminu.

§ 5. Wymagania dotyczące korzystania z NINATEKI

1.      Usługa może posiadać wynikające z licencji ograniczenie terytorialne (geolokalizacyjne) t.j. niektóre Materiały mogą być dostępne wyłącznie dla Użytkowników logujących się z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i identyfikowanych polskim IP.
2.      Wymagania techniczne korzystania z NINATEKI obejmują: dostęp do sieci Internet, komputer z zainstalowaną przeglądarką internetową, posiadanie konta e-mail, komputer Użytkownika musi mieć włączoną opcję akceptacji "cookies" i JavaScript. Rekomendowane jest korzystanie z jednego z następujących systemów operacyjnych: Windows XP, 2000, Vista, 7, 8, 8.1, Mobile 6.5 lub wyższy, Mac OS 10.3 lub wyższy, Linux. Dla poprawnego funkcjonowania Serwisu wymagana jest jedna z następujących wersji przeglądarek: IE 10+, Firefox 35+, Opera 23+, Safari 5+, Chrome 40+. Powinna być zainstalowana i uruchomiona wtyczka  Adobe Flash w wersji 10.0 lub wyższej. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
3.      Użytkownik akceptuje te wymagania bez zastrzeżeń i jest odpowiedzialny za spełnienie tych wymogów, przyjmując jednocześnie do wiadomości, że mogą one ulec zmianie.
4.      Materiały odtwarzane są za pośrednictwem odtwarzacza multimediów umieszczonego na stronie Serwisu.   

§ 6. Zawarcie Umowy, rejestracja i korzystanie z Serwisu

1.      Usługodawca w ramach Serwisu świadczy na rzecz Użytkowników Usługi zgodnie z Regulaminem.
2.      Dostęp do Usługi, która polega nie nieodpłatnej prezentacji Materiału uzyskiwany jest przez Użytkownika poprzez otwarcie odpowiedniej strony www Serwisu. Z chwilą skorzystania z Usługi, która nie wymaga dokonywania Rejestracji, pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zostaje zawarta Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. W takim przypadku Użytkownik korzystając z Usługi oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się ich przestrzegać.
3.      Dostęp do Materiałów odpłatnych wymaga uprzedniej rejestracji w Serwisie, a w przypadku Użytkownika posiadającego Konto zalogowania do Serwisu.
4.      Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna.
5.      Rejestracja wymaga uprzedniego prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego i zalogowania. Jednocześnie utworzone zostaje indywidualne Konto Użytkownika w NINATECE. Konto umożliwia Użytkownikowi dokonywanie zamówień, wpłat oraz odtwarzanie Materiałów odpłatnych.
6.      Wypełniając formularz rejestracyjny Użytkownik oświadcza, że podane w nim dane są prawdziwe oraz, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.  
7.      Użytkownik uzyskuje dostęp do swojego konta po wprowadzeniu w formularzu poprawnego loginu („Login”) oraz Hasła, które Użytkownik ustala we własnym zakresie podczas rejestracji w Serwisie. Login do systemu to adres email Użytkownika. W razie zapomnienia Hasła istnieje możliwość odzyskania go za pomocą formularza odzyskiwania Hasła. Użytkownik otrzyma przypomnienie pocztą elektroniczną na adres, który został zdefiniowany podczas Rejestracji w Serwisie.
8.      Użytkownik zobowiązuje się utrzymywać Hasło w tajemnicy.
9.      Uzyskanie dostępu do Materiału odpłatnego następuje na podstawie zamówienia składanego na stronie Serwisu. Złożenie zamówienia następuje z chwilą naciśnięcia przez Użytkownika przycisku „Zamawiam i płacę”. Do zawarcia Umowy dochodzi w momencie uznania środków na rachunku bankowym Usługodawcy.
10.  Użytkownik w ramach dystrybucji Materiałów odpłatnych otrzyma możliwość dostępu do wskazanych przez niego Materiałów po odnotowaniu przez Serwis uiszczenia opłaty za zamówiony Materiał, dokonanej przez Użytkownika:
a)      kartą płatniczą,
b)      przelewem bankowym,
c)      w formie płatności przelewem on line za pośrednictwem Operatora Płatności,
d)      lub po wprowadzeniu otrzymanego Kodu dostępu. Użytkownik otrzymuje Kod dostępu za pomocą SMS Premium postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w Serwisie oraz SMS’ach zwrotnych. Numery SMS Premium i jego koszty określone są każdorazowo przy Materiale. Użytkownik powinien wprowadzić otrzymany Kod dostępu niezwłocznie po jego otrzymaniu.
6.      Usługa dostępu do Materiałów odpłatnych może być świadczona na dwa sposoby:
a)      transakcyjny, w którym Użytkownik po dokonaniu Opłaty, zgodnie z Cennikiem, otrzymuje dostęp do wybranego przez siebie pojedynczego Materiału z katalogu NINIATEKI, w okresie 48 następujących po sobie godzin od dokonania zapłaty. W tym okresie Użytkownik może wielokrotnie korzystać z Materiału zgodnie z warunkami Regulaminu. Aktywacja Materiału jest równoznaczna z udzieleniem licencji niewyłącznej przez Usługodawcę lub Producenta na korzystanie przez Użytkownika z Materiału w okresie 48 godzin zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
b)      w formie Abonamentu, w którym Użytkownik po dokonaniu Opłaty, zgodnie z Cennikiem, otrzymuje dostęp do wszystkich Materiałów odpłatnych w NINATECE przez okres trwania Abonamentu. W ramach Usługi dostępu do Materiałów odpłatnych Użytkownik uzyskuje możliwość wielokrotnego obejrzenia wszystkich Materiałów odpłatnych zgromadzonych w katalogu NINATEKI w okresie Abonamentu. Dostęp do Materiałów możliwy będzie odpowiednio w okresie 7 (siedmiu) lub 30 (trzydziestu) dni licząc od pierwszego uruchomienia przez Użytkownika Materiału płatnego (dostęp możliwy będzie po uznaniu rachunku bankowego Usługodawcy). Aktywacja Materiału jest równoznaczna z udzieleniem licencji niewyłącznej przez Usługodawcę lub Producenta na korzystanie przez Użytkownika z Materiału przez czas przewidziany w Abonamencie, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
c)      Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Materiałów  odpłatnych zgodnie z warunkami Regulaminu.
7.      Informacja o dokonanej transakcji (podsumowanie transakcji) zostanie przesłana pocztą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika, za pomocą którego dokonuje logowania w Serwisie.
8.      Dystrybucja Materiałów odpłatnych jest dozwolona dla zalogowanych Użytkowników w ramach jednego konta Użytkownika tylko na jednym komputerze równocześnie.
9.      W przypadku nieodnotowania przez Serwis opłaty za dostęp do Materiału, do którego to Materiału dostęp jest odpłatny, dostęp nie zostanie przydzielony.

§ 7. Ceny i płatności za Materiały odpłatne

1.      Wszystkie ceny w Serwisie są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy. Ceny  określone są w Cenniku, stanowiącym załącznik do Regulaminu. Cena jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.
2.      Możliwe są następujące formy płatności za Usługę płatną:
a)      płatność w kanale elektronicznym – kartą płatniczą lub w formie płatności przelewem on line, za pośrednictwem Operatora Płatności;
b)      SMS Premium, za pośrednictwem Integratora SMS Premium.
3.      Usługodawca nie pobiera informacji o numerach kart kredytowych Użytkownika dla płatności on-line.
4.      Usługodawca nie odpowiada za błędne działanie serwisu Operatora Płatności i Integratora SMS Premium. Wszelkie reklamacje związane z działaniem ww. serwisów Użytkownik może kierować do  administracji Operatora Płatności i Integratora SMS Premium.
5.      Na życzenie Użytkownika przesłane na adres: marketing@nina.gov.pl w terminie do końca miesiąca, w którym nastąpiła realizacja zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

§ 8. Prawa własności intelektualnej, ochrona wizerunku

1.      Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że NINATEKA oraz Materiały posiadają system bezpieczeństwa wykorzystujący rozwiązania techniczne chroniące informacje cyfrowe oraz ograniczające korzystanie z Materiałów przez Użytkownika według zasad wprowadzonych przez Usługodawcę i Producentów oraz, że niezależnie od tego czy Materiały podlegają ograniczeniom wynikającym z zabezpieczeń technicznych – Użytkownik powinien korzystać z nich zgodnie z zasadami korzystania określonymi przez Usługodawcę i Producentów oraz, że korzystanie w inny sposób z Materiałów może stanowić naruszenie praw autorskich i praw pokrewnych. Zabezpieczenia techniczne stanowią nieodłączną część Materiałów. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmian zasad korzystania w odniesieniu do transakcji zawartych w przyszłości za pośrednictwem NINATEKI.
2.      Wszystkie Materiały dostępne w NINATECE są zabezpieczone przed nielegalnym korzystaniem.
3.      Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że NINATEKA oraz Materiały posiadają system bezpieczeństwa wykorzystujący rozwiązania techniczne chroniące informacje cyfrowe oraz ograniczające korzystanie z Materiałów przez Użytkownika według zasad wprowadzonych przez Usługodawcę i Producentów oraz, że niezależnie od tego czy Materiały podlegają ograniczeniom wynikającym z zabezpieczeń technicznych – Użytkownik powinien korzystać z nich zgodnie z zasadami korzystania określonymi przez Usługodawcę i Producentów oraz, że korzystanie w inny sposób z Materiałów może stanowić naruszenie praw autorskich i praw pokrewnych. Zabezpieczenia techniczne stanowią nieodłączną część Materiałów. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmian zasad korzystania w odniesieniu do transakcji zawartych w przyszłości za pośrednictwem NINATEKI.
4.      Użytkownik korzystając z NINATEKI może napotkać Materiały, które uzna za obraźliwe, nieprzyzwoite lub drastyczne bądź budzące sprzeciw. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za Materiały, które mogą być tak traktowane przez Użytkownika. Wyszczególnione rodzaje Materiałów i ich opisy mają ułatwić przeszukiwanie NINATEKI oraz jego Okien producenckich jednak Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ich dokładność.   

§ 9. Własność intelektualna NINATEKI

1.      Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że NINATEKA jako całość oraz jej części, wszelkie grafiki, znaki towarowe, interfejsy, klipy dźwiękowe, treści redakcyjne, skrypty i oprogramowanie wykorzystywane do realizacji Usługi, etc. zawierają informacje i materiały zastrzeżone stanowiące własność Usługodawcy, a w przypadku Materiałów - stanowiące własność Usługodawcy lub Producentów oraz są chronione na podstawie przepisów ochrony własności intelektualnej oraz innych przepisów prawa. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać takich przedmiotów ochrony w jakikolwiek inny sposób niż w ramach korzystania z NINATEKI zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu i warunkami Umowy. W żadnym przypadku nie jest dopuszczalne powielanie stron NINATEKI ( jej części) oraz jej zawartości, ich modyfikacja, najem, dzierżawa, użyczenie, obrót, jakiekolwiek rozpowszechnianie, tworzenie dzieł zależnych na ich podstawie. Użytkownik nie będzie używał NINATEKI ani jego części i zawartości w jakikolwiek sposób niedozwolony, zwłaszcza poprzez naruszenie własności lub obciążanie przepustowości sieci. Nie jest dopuszczalna kompilacja treści, ogłoszeń, linków do innych stron oraz opisów stron NINATEKI. Nie jest dopuszczalne nieuprawnione posługiwanie się znakami towarowymi, grafikami, logo Usługodawcy oraz Producentów.
2.      Naruszenie praw ochrony własności intelektualnej oraz innych praw, o których mowa powyżej może spowodować pociągniecie Użytkownika do odpowiedzialności cywilnej i karnej – włącznie z  zapłatą odszkodowań pieniężnych.
3.      Usługodawca oraz Producenci zastrzegają sobie prawo do zmiany, zawieszenia, likwidacji lub uniemożliwienia dostępu do jakichkolwiek Materiałów, lub jakiejkolwiek części NINATEKI w każdym czasie i bez powiadomienia. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dokonanie tych zmian lub wyłączeń przez Producentów.            

§ 10. Ochrona danych osobowych

1. Użytkownik korzystający z Usługi odpłatnej z chwilą Rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę na warunkach określonych w Polityce Prywatności oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę w celu określonym w 4 poniżej następujących danych:
a)      Podanego przez Użytkownika przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego adresu e-mail,
b)      adresu IP Użytkownika,
c)      numeru ID właściwy dla danego Użytkownika zarejestrowanego.
3. Administratorem danych osobowych jest Narodowy Instytut Audiowizualny z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, 02-739 Warszawa, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zarejestrowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 1182 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1422) (zwany dalej w niniejszym paragrafie „Administratorem”). Administrator danych osobowych może powierzyć ich przetwarzanie innemu podmiotowi.
4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 2 powyżej zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą w celu zawarcia, zmiany, rozwiązania Umowy z Użytkownikiem zarejestrowanym oraz w celu świadczenia Usługi.
5. Administrator ma prawo uzależnić korzystanie z Serwisu i świadczenie Usługi od weryfikacji danych osobowych Użytkownika.
6. Dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystywane przez Administratora do celów przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od Administratora lub osób trzecich wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika odrębnej zgody na takie wykorzystanie.
7. Użytkownik zarejestrowany ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, przysługuje mu również prawo do ich poprawiania, uzupełniania oraz żądania ich usunięcia.
8. Administrator nie będzie udostępniać zgromadzonych danych osobowych Użytkowników zarejestrowanych podmiotom trzecim lub instytucjom, chyba że nastąpi to za wyraźną zgodą Użytkownika. Administrator uprawniony jest do ujawnienia i udostępnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
9. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika odrębnej zgody w tym zakresie dane osobowe określone w treści ust. 2 powyżej będą przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r.

§ 11. Reklamacje

1. Usługodawca zobowiązuje się do udostępniania Materiałów bez wad.
2. Usługodawca ani Producenci Materiałów nie udzielają gwarancji jakości udostępnianych plików cyfrowych.
3. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji. Reklamacje dotyczące nieprawidłowego przebiegu odtworzenia pliku cyfrowego należy zgłaszać NInA za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marketing@nina.gov.pl
4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
a)      adres e-mail użytkownika do korespondencji,
b)      numer telefonu, jeśli płatność była dokonana za pomocą SMS Premium,
c)      godzinę i sposób płatności,
d)      opis przedmiotu reklamacji, w tym datę i godzinę zaistnienia problemu, tytuł materiału, którego dotyczy problem,
e)      opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z określeniem żądania związanego ze składaną reklamacją.
5. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 14 dni.
6. Reklamacje z tytułu nieudostępnienia Materiałów odpłatnych z powodu problemów w dokonaniu płatności należy zgłaszać bezpośrednio do operatora płatności lub Integratora SMS Premium.

§ 12. Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od Umowy oraz okoliczności, w których konsument traci prawo do odstąpienia od Umowy

1. Z uwagi na charakter Materiałów będących treściami cyfrowymi, które nie są zapisane na nośniku materialnym w rozumieniu art. 38 pkt 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, w sytuacji, gdy:
a)      spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy oraz
b)      konsument został poinformowany o utracie prawa odstąpienia od Umowy.    
2. Podczas transakcji udzielania dostępu do Materiału NinA zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na rozpoczęcie świadczenia Usługi natychmiast po dokonaniu płatności. Wyrażenie przez Użytkownika będącego konsumentem zgody na spełnianie świadczenia przed upływem 14 dni do odstąpienia od Umowy skutkuje wygaśnięciem prawa do odstąpienia od umowy przez konsumenta. Użytkownik może wyrazić zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy po jej zawarciu zaznaczając odpowiednie odrębne pole znajdujące się w Serwisie.

§ 13. Odpowiedzialność Usługodawcy

1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby usługa dostępu do Materiałów została zrealizowana zgodnie z Regulaminem, nie ponosi jednak odpowiedzialności za jej niepoprawne wykonanie w przypadku zaistnienia problemów technicznych, niezależnych od Usługodawcy.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w funkcjonowaniu NINATEKI. Usługodawca będzie dokładał wszelkich starań, aby przerwy takie zdarzały się jak najrzadziej.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia NINATEKI w celu naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu lub też oprogramowania, bez wcześniejszego uprzedzenia o tym Użytkowników.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu korzyści utraconych przez Użytkownika lub osoby trzecie w związku z w/w przerwami lub zakłóceniami w świadczeniu usług.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Dotyczy to także szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe i inne tego typu oprogramowanie.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) Identyfikatora Użytkownika lub Hasła umożliwiającego Użytkownikowi korzystanie z NINATEKI.
7. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób lub skutki korzystania przez Użytkownika z Materiałów uzyskanych za pośrednictwem NINATEKI.
8. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z NINATEKI w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

§ 14. Zmiana Regulaminu

1. Regulamin jest dostępny pod adresem http://ninateka.pl lub w siedzibie Usługodawcy.
2. Warunkiem korzystania z Usługi dostępnej w NINATECEI jest akceptacja Regulaminu. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w przypadku:
a)      zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących świadczenie Usługi mającej wpływ na wzajemne prawa i obowiązki Stron oraz treść Umowy lub zmiany ich interpretacji wskutek orzeczeń sądów, decyzji, zaleceń lub rekomendacji właściwych w danym zakresie urzędów lub organów,
b)      zmiany sposobu świadczenia Usługi wynikającej ze względów biznesowych, technicznych lub technologicznych,
c)      rezygnacji ze świadczenia Usługi lub wprowadzenia nowej.
3. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie głównej Serwisu, a w stosunku do Użytkowników zarejestrowanych, po wysłaniu informacji o zmianach na adres e-mail podany przy Rejestracji.

§ 15. Postanowienia dodatkowe

1. Zasady nieobjęte Regulaminem, a dotyczące polityki prywatności, podlegają zasadom Polityki Prywatności Serwisu.
2. Minimalny czas trwania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy określony jest czasem projekcji Materiału (w przypadku jednorazowego odtworzenia).
3. W celu zawarcia Umowy Użytkownik nie ponosi kosztów korzystania ze środka porozumiewania się na odległość, wyższych niż stosowane zwykle za takie korzystanie.
4. Usługodawca nie wymaga od Użytkownika złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
5. Usługodawca nie przewiduje korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
6. Usługodawca udostępnia następujące dane do kontaktu we wszystkich sprawach dotyczących Serwisu: marketing@nina.gov.pl              
7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do podjęcia natychmiastowych kroków w celu wyegzekwowania lub sprawdzenia prawidłowego korzystania z NINATEKI lub jej części bądź prawidłowej realizacji niniejszych postanowień. W tym celu Usługodawcy przysługuje prawo ujawnienia danych osobowych przedstawicielom prawa, organom administracji publicznej, lub osobom trzecim jeśli takie ujawnienie jest niezbędne  dla właściwej egzekucji.
8. Regulamin podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta i innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.