Dostępność NINATEKI

Nowa NINATEKA powstała z myślą o wszystkich użytkownikach – również tych, którzy często spotykają się z wykluczeniem z przestrzeni cyfrowej i utrudnionym dostępem do kultury. NINATEKA jest otwarta dla osób niepełnosprawnych i wszystkich, którzy z różnych powodów nie mogą w pełni korzystać z zasobów Internetu.

Deklaracja dostępności


Dostępność strony internetowej
Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny (FINA) zapewnia dostępność strony internetowej Ninateka.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego.

Data publikacji strony internetowej: 30.07.2013
Data ostatniej dużej aktualizacji: 30.07.2013

Strona internetowa jest zgodna z wymogami WCAG 2.0 i zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 28.05.2020 r.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Michał Banasiak, adres poczty elektronicznej dostepnosc@fina.gov.pl. Kontaktować można się także sms-owo pisząc na numer telefonu +48 723 510 062. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Transkrypcje


Stale pracujemy nad dostępnością multimediów - 207 materiałów zostało opatrzonych transkrypcjami dla osób niesłyszących i słabosłyszących. 
Z rozwiązań stosowanych w portalu skorzystają również osoby, które nie mogą odsłuchać ścieżki dźwiękowej materiałów, seniorzy, osoby korzystające z urządzeń mobilnych, czy obcokrajowcy uczący się języka polskiego.

Audiodeskrypcje

Aktualnie w NINATECE znajdziesz 26 spektakli, 29 filmów fabularnych i etiud filmowych, 21 dokumentów, 14 animacji i 6 bajek, czyli 108 materiałów opatrzonych audiodeskrypcją. To rozwiązanie, dzięki któremu film mogą w pełni odbierać osoby niewidome i słabowidzące, ale też ciekawe doświadczenie odbioru filmu w formie czysto audialnej dla pozostałych użytkowników NINATEKI. Pracujemy nad przystosowaniem kolejnych materiałów.

NINATEKA jest pierwszym portalem w Polsce, który w takim stopniu udostępnia polskie dziedzictwo audiowizualne.

Tłumaczenia migowe

Dla osób głuchych nie znających polskiego języka fonicznego NINATEKA udostępniła 101 materiałów z profesjonalnymi tłumaczeniami migowymi. Są wśród nich spektakle, programy publicystyczne, dokumenty, fabuły i animacje. Tłumaczenia do wybranych materiałów powstały w wyniku konsultacji z nauczycielami dzieci i młodzieży głuchej, w odpowiedzi na ich największe zapotrzebowanie.

Technologie asystujące i urządzenia mobilne

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, portal NINATEKA wraz z kolekcjami specjalnymi http://ninateka.pl/strona/kolekcje został zbudowany zgodnie z wymaganiami Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) z uwzględnieniem poziomu AA. Oznacza to, że strona jest w pełni dostępna dla osób z niepełnosprawnościami – mogą oni korzystać ze wszystkich funkcji portalu, strona prezentuje się prawidłowo przy użyciu programów czytających, a wszystkie informacje są dostrzegalne i zrozumiałe.

Serwis został również dostosowany do wyświetlania w trybie dużego kontrastu oraz wyposażony w specjalną wersję z podwyższonym kontrastem, z której skorzystają osoby słabowidzące. 

Udostępnienie portalu NINATEKA osobom z niepełnosprawnościami zostało docenione przez zainteresowane środowisko. Stowarzyszenie Integracja przyznało w 2014 r. Narodowemu Instytutowi Audiowizualnemu nagrodę „Serwis www bez barier” za najbardziej dostępny serwis internetowy w kategorii „Serwis akcji/wydarzenia kulturalnego”.


Portal NINATEKA.pl jest także zwycięzca konkursu „The best of accessibility project, 2014”  organizowanego przez Polską Akademię Dostępności – projekt realizowany przez Fundację Widzialni we współpracy z MAiC.